A cops d'aireA cops d'aire
m'arrabassen ses fulles
I mentre el cor es despulla
esper el fred, resignat

Ventafocs

6 silenci(s):